Reglement

Festivalreglement
Onderstaand vindt u de huisregels van het Koppelpopfestival. Iedere bezoeker dient zich aan deze regels te houden.

Legitimatie en verkoop van alcoholhoudende drank
 • U dient in het bezit te zijn van een geldige legitimatie welke op verzoek moet worden getoond.
 • Iedere bezoeker boven de 18 jaar krijgt, indien nodig geacht door de organisatie een polsbandje. Enkel met dit polsbandje om de pols kan men alcoholische dranken bestellen.
 • Aan bezoekers onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht. Bezoekers van onder de 18 jaar welke toch in het bezit zijn van alcoholische drank worden van het terrein verwijderd.
 • Bezoekers boven de 18 jaar die bezoekers onder de 18 jaar voorzien van alcoholische dranken worden van het terrein verwijderd.
 • Een eventuele boete omtrent  drankgebruik onder de 18 kan worden verhaald op de overtreder. Deze boete kan tussen de € 900,- en € 3600,- bedragen.
Fouilleren en verwijdering
 • Het meenemen van  (alcoholhoudende) dranken, (hard)drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-) wapens en andere gevaarlijke voorwerpen is verboden.
 • Op het terrein kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten fouilleren door de bewaking. Indien u niet wenst mee te werken, kan u van het terrein worden verwijderd.
 • Het is verboden eigen handel op te zetten op het festivalterrein.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie. De organisatie heeft het recht bezoekers te verwijderen van het festivalterrein zonder opgaaf van reden, als deze zich niet houden aan de huisregels.
Aansprakelijkheid
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal en eventueel letsel ten gevolgen van het bezoek aan het Koppelpopfestival.
 • De aansprakelijkheid van de organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in een specifiek geval uitkeert vanwege enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 • Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
Algemene regels
 • Rijwielen en bromscooters zijn op het festivalterrein niet toegestaan.
 • Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer, EHBO, Rode Kruis of GG&GD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.
 • Er zijn voldoende toiletgelegenheden op het evenemententerrein aanwezig, wildplassen leid tot verwijdering.